skip to Main Content

PROXY MẠNG NÂNG CAO (ENP)

Giới Thiệu Hướng dẫn này sẽ chỉ ra cách thực hiện một cấu hình điển hình của ENP. Dưới đây là sơ đồ mạng để biết chi tiết đầy đủ. Trong thiết lập này, sử dụng một subnet duy nhất,…

Xem chi tiết