skip to Main Content

HIỂU VỀ CÀI ĐẶT PBX NAT

Tổng Quát Giới thiệu chung Network Address Translation (NAT) là  một kỹ thuật cho phép một hoặc nhiều địa chỉ IP Private chuyển đổi sang một hoặc nhiều địa chỉ IP Public. Nó đã trở thành một công cụ phổ…

Xem chi tiết